Barn - & elevhälsa

Gnesta kommun har elevhälsoteam med följande kompetenser: skolsköterskor, skolläkare, psykolog, kuratorer, specialpedagoger och talpedagog.

Beskrivning av elevhälsans uppdrag

Gnesta kommuns skolor har elevhälsoteam med samlad kompetens kring barn och elever i behov av särskilt stöd.

  • Skolan i Gnesta kommun ska skapa goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsans roll är främst förebyggande och hälsofrämjande.
  • Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och i det individuellt riktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.
  • Elevhälsan ska också arbeta med områden som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, likabehandling samt sex- och samlevnadsundervisning.
  • Kommunen har också skyldighet att utföra basutredningar på hemmaplan (pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social utredning) inför vidare remittering till landstinget samt inför mottagande i grundsärskolan.

Senast publicerad 2018-06-26