Grund- och gymnasiesärskola

Elever med utvecklingsstörning som bedöms inte kunna nå grundskolans mål är berättigade till undervisning i grundsärskolan.

Skolformen grundsärskola är en del av den obligatoriska skolan och är 9-årig.  

Elevgrupper

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad för de elever som inte når grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

Beslut om mottagande i grundsärskolan föregås av en utredning, som sker i nära samråd med vårdnadshavare. I utredningen ingår en pedagogisk, psykologisk, medicins och social bedömning för att ge en så allsidig bild som möjligt av eleven.

Kursplaner

För elever inom grundsärskolan finns två kursplaner, grundsärskolans kursplan och träningsskolans kursplan. Elever i grundsärskolan undervisas efter den kursplan som överensstämmer med den enskilda elevens utvecklingsnivå. Om det är realistiskt utifrån elevens förutsättningar kan också grundskolans kursplan användas i vissa ämnen.  

Intyg och bedömning

Skolformen är betygsfri. Det innebär att eleven istället för betyg får ett avgångsintyg efter avslutad skolgång. Intyget kan kompletteras med ett skriftligt studieomdöme. På begäran av eleven eller föräldrarna ges betyg i grundsärskolan.
I träningsskolan sätts inte betyg.

Gymnasieutbildning

Gnesta kommun har ingen gymnasiesärskola. Studie- och yrkesvägledning ges under åk 7-9 för de elever som har sin undervisning på Frejaskolan. De elever/ familjer som har valt annan skolplacering erbjuds en plan för att besöka olika gymnasiesärskolor. Elever som är mottagna i grundsärskolan har rätt till en fyraårig utbildning i gymnasiesärskolan.


Senast publicerad 2018-05-16