Jämställdhet i förskola och skola

Under de senaste åren har Gnesta Barn- och utbildningsförvaltning utvecklat det normkritiska jämställdhetsarbetet i förskola och skola.

Det började med utbildning av förskolepersonal

2006-2007 genomfördes "Genus i fokus", ett utbildningsprojekt där all personal i förskolorna deltog. Under ett år utbildades personalen i vad genus är och vad ett normkritiskt förhållnings- och arbetssätt innebär. Teorin varvades med praktiska övningar och kartläggningar och observationer på den egna förskolan.

Tre fokusområden

Mellan åren 2008-2011 gjorde Gnesta kommun ett aktivt arbete för att implementera normkritiska metoder i hela perspektivet förskola — årskurs 9. Utvecklingsarbetet pågick inom tre områden: Jämställd undervisning, studie- och yrkesval och sex- och samlevnadsundervisning. Utifrån varje enhets behov gjorde vi olika typer av aktiviteter för barn och elever samt kompetensutveckling för personal. De största satsningarna skedde i år 7-9.

Jämställd undervisning

I betygsstatistiken för Gnesta såg vi betygsskillnader mellan pojkar och flickor. Undersökningen "Liv, hälsa, ung" visade också att stressnivån hos flickor var hög. Mönstret följer statistiken för hela landet. Vår åtgärd är att varje förskola och skola skulle arbeta fram metoder för att aktivt motverka och bryta de normer som på lång sikt skapar en antipluggkultur för pojkar och en stresskultur för flickor.

Studie- och yrkesval

Eftersom elever i årskurs 9 väljer gymnasieutbildning efter traditionella mönster ville Gnesta kommun att förskolor och skolor skulle utöka arbetet med att förbereda barn och elever för fria livsval och studieval. Det skedde i form av aktiviteter kring vad ett yrke är, vad som krävs för olika yrken och arbete kring den egna bilden av vad man kan göra med sin framtid.

Sex- och samlevnad från förskolan till 9:an

Sex- och samlevnad handlar om kärlek, känslor, vänskap, samlevnad, kroppen och sex, men lika mycket om normer och värderingar kring sexualitet och kön. Att bryta begränsande normer genom samtal, övningar och undervisning är ett av våra viktigaste uppdrag. Ett sådant arbete måste vara långsiktigt, börja i tidig ålder samt vara ämnesövergripande. I Gnesta kommun arbetade vi därför med att utöka sex- och samlevnadsundervisningen till att innefatta alla barn och elever, från förskola till årskurs 9.

I förskolan förekommer inte sex- och samlevnadsundervisning på samma sätt som i skolan. Arbetet präglas snarare av att skapa sammanhang som ger barnen en bred bild av hur man kan vara som människa. Detta görs genom att arbeta med normer och värden enligt den riktning som förskolans läroplan anger. Metoder som används i förskolan är t.ex. litteraturläsning och temaarbeten. Genom att läsa och prata tillsammans med barnen om böckerna ges barnen flera bilder av hur livet kan se ut. Exempel på teman där man ofta möter ett stereotypt och normativt samhälle kan vara familj, kärlek, kroppen och yrken. Här är förskolans roll att visa på variationer och möjligheter. 

En arbetsgrupp bestående av pedagoger från förskolan och skolan samt personal från Elevhälsan bildades för att öka kompetensen och utveckla arbetsmetoder.

På Frejaskolan har en arbetsgrupp tagit fram riktlinjer för normkritisk sex- och samlevnad.

Länk till riktlinjer för sex- och samlevnadsundervisning i årskurs 6-9.PDF

Frejaskolan 6-9

Under läsåret 2009-2010 arbetade projektgruppen "Värdegruppen", med hjälp av medel från Skolverket, fram en materialbank som stöd för arbete kring jämställdhet och normkritik.

Länk till hjälpredan för normkritiskt arbete.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

All personal fick utbildning i jämställd studie- och yrkesvägledning samt fick prova det webbaserade verktyget YRMIS tillsammans med elever. En grupp lärare har gått en högskolekurs i Sex- och samlevnadsundervisning och en grupp har utbildats i att använda materialet Machofabriken samt testat det tillsammans med skolans elever. Skolan arbetade även fram en åtgärdplan mot oro i skolans korridorer.

Länk till rapporten om jämställdhetsarbetet som skickats till Skolverket.PDF

Länk till tecknad film om resultat av Frejaskolans jämställdhetsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samarbete med män för jämställdhet

Under läsåret 2011-2012 påbörjades ett samarbete mellan Frejaskolan och Män för jämställdhets (MFJ). Samarbetet var en del av forskningsprojektet "Frihet från våld".  Med stöd från Allmänna arvsfonden utvecklar MFJ en metod för samtal om att vara pojke, manlighet och våld. Målgruppen är pojkar från 15 år. Samarbetet handlar om att MFJ genomför samtal och utvärderar tillsammans med elever och pedagoger.

Vill du läsa mer om hur Frejaskolan arbetade med normkritik, kan du läsa en beskrivning genom att ladda ner den här pdf:en.PDF

Kompetensutveckling 2012-2013

I projektet "Lärande samverkan i Gnesta förskolor och skolor"(genomfördes med stöd av ESF-rådet Östra Mellansverige) ingick kompetensutveckling inom jämställdhet och likabehandling. Flera utbildningsinsatser för personal har genomförts under projekttiden. Flera pedagoger har utbildats till processledare i likabehandling och fungerar nu som resurser i att planera och genomföra likabehandlingsarbete på sina respektive enheter tillsammans med ansvarig chef.

Ny övergripande Likabehandlingsplan 2014

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i juni 2014 att dokumenten Riktlinjer för likabehandlingsarbetet i Gnesta kommun samt Övergripande likabehandlingsplan ska ligga till grund för samtliga verksamheters jämställdhetsarbete och förebyggande arbete mot våld och kränkningar.
Sedan 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både skollagen och diskrimineringslagen. Förskolor och skolor ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan för kränkande behandling. Dessa två planer kan sammanföras till ett gemensamt dokument.

Gnesta kommun har sammanfört de båda planerna i en likabehandlingsplan. Beslut har även tagits att åskådligöra planarbetet i två delar:

  • en övergripande likabehandlingsplan som sammanfattar övergripande mål och rutiner.
  • en lokal likabehandlingsplan på varje enhet som sammanfattar det främjande och förebyggande arbetet.

Den lokala likabehandlingsplanen utformas enligt Diskrimineringsombudsmannens (DO) mall för likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling (http://www.planforskolan.selänk till annan webbplats). Verktyget har tagits fram i samarbete med elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen och Skolverket.

Den övergripande likabehandlingsplanen gäller i samtliga BoU:s verksamheter. I den övergripande planen finns de lagtexter som styr arbetet med likabehandling i förskoleverksamhet och skola. Den innehåller även mål, rutiner och teoretiska perspektiv.

Fokus i arbetet är hur man skapar en trygg miljö för barn och elever, men även för personal. Att behandla alla likvärdigt innebär att alla människor bemöts och får vara precis som de är. Det innebär också att alla får sina individuella behov bemötta och tillgodosedda. Ett aktivt arbete handlar om att arbeta främjande så att man minimerar förekomst av kränkningar och diskriminering.

Länk till Riktlinjer för likabehandlingsarbete i Gnesta kommunPDF

Länk till Övergripande likabehandlingsplanPDF

Förebyggande arbete mot våld i nära relationer

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen har satsningar gjorts som en viktig del av Gnesta kommuns förebyggande arbete mot våld i nära relationer. Under läsåret 2008-2009 utbildades hela personalen på Frejaskolan 6-9 i ämnet samt i att använda arbetsmaterialet "Ingen ser oss" tillsammans med elever. Satsningen genomfördes med hjälp av medel från Länsstyrelsen. "Ingen ser oss" är en film och ett arbetsmaterial som man nu jobbar med varje år på Frejaskolan, med start i årskurs 8.

Materialet har fokus på manlighetsnorm och kopplingen till våld. Övningarna består av diskussioner och analyser i grupp, samt problematisering av begrepp som makt och svartsjuka. Arbetet har två primära syften. Dels att öka elevernas kunskap kring vad våld i nära relationer är och vad man kan göra för att motverka.  Dels att synliggöra att våld förekommer och göra eleverna medvetna om att hjälp finns om man är utsatt eller lever i en familj där våld förekommer.

2011 genomgick personal från förskolan och elevhälsan motsvarande utbildning men med fokus på att möta våldsutsatta barn och vuxna. Under våren 2012 utbildades personal från Vuxenutbildning och SFI-utbildning i att möta våldsutsatta vuxna samt i att förhålla sig till hedersrelaterat våld och förtryck.

Vill du lämna synpunkter eller klagomål gällande Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet?
Länk till formulär för synpunkter och klagomållänk till annan webbplats

Här kan du läsa mer om klagomålshanteringlänk till annan webbplats

Senast publicerad 2015-06-30