Kommunalt vatten och avlopp

Driftstörningar kommunalt vatten och avlopp

  • 2017-12-06 kl 13.30: Vattnet tillbaka på Frönäs-området. I början kan det vara missfärgat. Det hjälper oftast att spola i kranarna en stund för att få bort missfärgningen.
  • Bevattningsförbudet är borttaget från fredagen den 17 november 2017.

Aktuellt - vad händer just nu?

Tömningsplats och färskvattenpåfyllning för husbilar

Vi arbetar för att få till en tömningsplats och färskvattenpåfyllning för husbilar, husvagnar och turistbussar med flera under hösten 2017.

Renovering av Björnlunda Reningsverk

Vi ser över och moderniserar reningsverket. Bland annat ska det installeras en ny slamavvattnare. Arbetet beräknas vara klart under vintern 2017/2018.

Ny vattentäkt i Gnesta

Vi gör en fördjupad utredning av befintlig vattenverksanläggning. Utredningen beräknas vara klar under hösten 2018.

Driftövervakningssystem

Vi går in i slutfasen när det gäller driftövervakningssystemet som har införts på alla vatten- och reningsverk samt pumpstationer. Driftövervakningssystemet gör att vi kan effektivisera arbetet och få information om driftstörningar i ett tidigt skede.

Renovering av Björnlunda vattenverk

Vi kommer att renovera vattenverket i Björnlunda under hösten/vintern 2017. Detta för att säkerställa vattenleveransen.

Hårt eller mjukt vatten?

Senaste provtagningsdatum 2017-08-23


grader dH

Flourid mg/l

Björnlunda

3,5

0,19

Gnesta

11

1,3

Laxne

3,9

0,14

Stjärnhov

3,8

0,31

 

Vad ska inte hamna i toaletten?

Hygienartiklar (tops, bomull, kondomer, tamponger), kemikalier, fimpar och liknande är exempel på vad du inte ska kasta ner i toaletten. Det avfallet stör reningsprocessen och medför ökade kostnader för dig som abonnent genom höjningar av vatten och avloppstaxan. Det är dessutom skadligt för miljön.

Debitering

Debitering enligt gällande VA-taxa sker varannan månad.

Reningsverk och reningsprocesser

Avloppsreningsverk

Det finns fyra avloppsreningsverk i kommunen, ett i vardera samhälle, som renar det kommunala avloppsvattnet. Slam från enskilda avlopp transporteras i dagsläget till Björnlunda reningsverk.

På reningsverken renas avloppet i olika steg. Det grovsilas först för att sedan genomgå biologisk och kemisk rening. Därefter filtreras det innan det renade vattnet återgår till vår natur.

Slam som blir kvar efter reningen nyttjas som gödsel inom lantbruk.

Vattenverk

Det finns fyra vattenverk i kommunen.

Här kan du läsa mer om:
Gnesta vattenverk
Björnlunda vattenverk
Laxne vattenverk
Stjärnhov vattenverk

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten som rinner ner i rännstensbrunnar via stuprör och diken och liknande. Vattnet går i dagsläget orenat ut i våra sjöar och vattendrag.

Tvätta inte bilen hemma

Tänk på att inte tvätta bilen hemma på gatan, för att minska skadlig belastning på miljön. På Statoil i Gnesta samt utanför Stopp i Gnesta finns godkända anläggningar där du kan tvätta din bil utan att miljön tar skada.

Senast publicerad 2017-12-06