Dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravning

Viktigt att tänka på vid dödsboanmälan

 • Inga räkningar ska betalas och inga pengar får röras förrän dödsboanmälan är klar.
 • Hembesök skall alltid göras av handläggare.
 • Finns det tillgångar i dödsboet ska det i första hand täcka begravningskostnaden.
 • Kommunen kan vara behjälplig vid beställning av begravning.

Allmän information:

Huvudregeln är att en bouppteckning skall göras efter den avlidne. Finns inte någon fast egendom eller tomträtt i boet och tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan istället en dödsboanmälan göras.

En dödsboanmälan bör upprättas inom två månader efter dödsfallet. Ansökan om dödsboanmälan görs till socialtjänsten i den kommun där den avlidne var bosatt. Socialtjänsten gör då dödsboanmälan som överlämnas till Skatteverket för registrering.

Om den avlidne var gift eller var registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas. Efterlevande maka/make kan begära jämkning enligt 12 kap 2 § ÄB och därigenom begära att få behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen.  

Vad skall vara uppfyllt för att en dödsboanmälan skall kunna göras?  

Förutsättningarna för en dödsboanmälan är att det inte finns några pengar kvar när begravningskostnad samt andra kostnader med anledning av dödsfallet är betalda. Till dessa kostnader räknas sista hyran samt urstädning av bostaden (endast för ensamstående).

De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand bekosta begravningen. Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder finns möjlighet att få avskriva dessa. Dödsboets tillgångar ska därför vara orörda innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan kan göras. Avvakta därför med alla räkningar till dess socialtjästen utrett huruvida dödsboanmälan ska göras eller inte. Glöm inte att stoppa eventuella autogireringar från bankkonto.

Den avlidne ska ha varit folkbokförd i kommunen.

Dödsboanmälan kan inte göras om det finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

När dödsboanmälan är gjord  

Meddela fordringsägarna att dödsboet saknar tillgångar och skicka in kopia av registrerad dödsboanmälan till dem. Denna skickas till dödsboet då registrering skett hos Skatteverket.  

Begravningskostnad  

Dödsboet kan efter särskild prövning vara berättigad till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 SoL (Socialtjänstlagen) till hela eller delar av begravningskostnaden och i regel inte högre än ett halvt basbelopp. Socialtjänsten gör då en bedömning av dödsboets ekonomi per dödsdagen för att på så sätt avgöra om ekonomiskt bistånd bör utgå eller inte.

Eventuella tillgångar i dödsboet ska i första hand användas för att betala begravningen. Begravningskostnaden går före andra kostnader, t ex obetald hyra, el, telefon eller liknande. Det beviljade biståndet bör räcka till en värdig begravning. Socialtjänsten tar hänsyn till den avlidnes och anhörigas önskemål inom rimliga gränser.

De kostnader som kan ersättas vid en begravning är följande:

 • Begravningsbyråns kostnader
 • En dödsannons i en tidning
 • Kista/urna
 • Gravsten/gravyr på befintlig gravsten
 • Kistdekoration (där bårtäcke finns förutsätts att detta används)
 • Enklare förtäring efter begravningsakten (begravningskaffe)

De kostnader som i regel inte ersätts är:

 • Handbuketter, övriga buketter
 • Solist
 • Middag
 • Minnesalbum
 • Tackannons
 • Begravning utanför Sverige

För hjälp med dödsboanmälan och/eller ansökan om ekonomiskt bistånd är du välkommen att kontakta socialtjänsten.

Senast publicerad 2018-05-14