Gång - och cykelvägar

Bild på cyklar i cykelställ vid stationen i gnesta, med pendeltåg i bakgrunden

Det finns gång- och cykelvägar i Gnestas alla tätorter av varierande kvalité och sträckning. Nedan beskrivs kort hur gång- och cykelvägnätet ser ut i dag i de olika tätorterna.

Kommunen har tagit fram en "Gång- och cykelplan" och i den finns kartor som redovisar befintliga situationen och vad man vill göra för att förbättra  gång- och cykelvägnätet.

Du kan ladda ner "Gång- och cykelplanen i länken till höger.

Gnesta tätort

Gnesta tätort har idag ett relativt omfattande gång- och cykelvägnät på drygt 10 km. På många sträckor förekommer blandtrafik med mycket trafik, vilket gör att dessa vägar inte känns trygga. Terrängen är också kuperad på många platser och det påverkar tillgängligheten.

Vid stationen i Gnesta finns cykelställ för totalt 225 för cyklar. några platser har takskydd, här finns även en pump för cyklar. 

Björnlunda

I Björnlunda finns det cirka 4 km gång- och cykelvägar och av dessa är det bara några som är separerade från biltrafik. Där gång- och cykelvägar korsar väg 57 och 223 känns är det extra otryggt att cykla.

Stjärnhov

I Stjärnhov finns det cirka 830 meter gång- och cykelvägar och även här är få av dem separerade från biltrafik. Väg 57 som går igenom hela tätorten förvaltas av Trafikverket.

Laxne

I Laxne finns det cirka 335 meter gång- och cykelvägar, flera går till Laxne skola men i övrigt saknas separerade gång- och cykelvägar. Väg 223 som går igenom hela Laxne tätort förvaltas av Trafikverket.

Gång- och cykelplan för Gnesta kommun

En gång- och cykelplan för Gnesta kommun är beslutad av kommunfullmäktige. Den visar i vilken ordning kommunen vill bygga ut gång- och cykelvägnätet i kommunen. Förslag finns att bygga ut nätet i alla kommunens tätorter. Utbyggnadstakten bestäms av hur mycket pengar som avsätts i kommunens investeringsbudget. 

Regional cykelstrategi för Sörmland

Regionförbundet Sörmland har tagit fram en regional cykelstrateg för Sörmland. Du kan här ta del av en förkortad version av strategin. Det innehåller förutom vision, mål och strategier alla de slutsatser och förslag som har bäring på den löpande infrastrukturplaneringen. Dokumentet hämtar du under relaterade länkar.

Mer om cykling kan du läsa här på sidan "cykling" under "Kultur och fritid, naturupplevelser"

Senast publicerad 2018-06-19